KONYA ALTINEKİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EKİP42 TANITIMI YAPILDI

EKİP42 TANITIMI YAPILDI

Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP42) tanıtım programı Konya Valisi Sayın Muammer EROL, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mukadder GÜRSOY, İlçe Kaymakamımız Sayın Lütfullah GÖKTAŞ,  İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet GEDİK, İlçe Müftüsü Ramazan YILDIRIM ve Konya protokolünün geniş katılımı ile 07 Ocak 2016 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP42)

1. Projenin Gerekçesi

       Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün “2015-2019 Stratejik Planı” II. temasının 1. hedefi; “Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeyini artırmak.” şeklinde belirlenmiştir. Projenin gerekçesi, bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik atılmış adımlardan biridir.

       Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak, çağın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli okumayı ve okuyarak öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. Gelişen iletişim ve bilgi teknolojileri ile bireylerin yeni gelişmeleri takip edebilmesi ve çağı yakalayarak üretken bireyler olabilmesi için okumak; artık bir tercih değil, bir temel ihtiyaç hâlini almıştır. Geri kalmış toplumların karşılaştıkları sorunların başında, okuma oranının düşüklüğü ve eğitimsizlik gelmektedir. Bu toplumlarda kişiler, okuyarak geçirecekleri zamanı çoğunlukla yararsız işlerde harcamaktadır. Bu yararsız alışkanlıkların yerini doldurabilecek en değerli alternatif hiç şüphesiz okumaktır.

       Eğitim-öğretim süreçleri, birçok alandaki faaliyetleri ve çalışmaları içermektedir. Bu faaliyetler ve çalışmalar birbirini tamamlayıcı mâhiyette olduğu takdirde başarı tam anlamıyla gerçekleşebilir. Okullarda verilen eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrencinin okul dışındaki alışkanlıkları ve hayat tarzı ile desteklenmedikçe tam anlamıyla bir başarıdan söz edilemez. Bundan dolayı öğrencilerin okul dışında da okumaları ve kendilerini geliştirmeleri, aldıkları eğitim ve öğretimin kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır.

       Okumak, insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Sürekli öğrenmek için okuma alışkanlığı kazanmış olan bir fert, artık kolay kolay okumayı bırakmayacak ve bu alışkanlığını bir hayat tarzına dönüştürerek ömür boyu öğrenen iyi bir okur olacaktır. Kendisini yetiştirmiş, okuyan ve sürekli öğrenmeyi bir yaşam tarzı haline getiren fertlerin günlük sohbetleri bile farklılaşacaktır.

       Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi; ilimizde bütün okullarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretmen ve velileri ile birlikte kitap okuma faaliyetlerine katılarak bunu bir alışkanlığa dönüştürebilmek maksadıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, okuma alışkanlığını artırmak için yalnızca okul değil, diğer toplumsal alanlarda da yaygınlaştırıcı faaliyetlerle projenin çeşitli açılardan desteklenmesi düşünülmektedir.

       Öğretmenlerimiz ve velilerimiz de bu projede yer alarak hem öğrencilerini takip edebilecek hem de çoğulcu bir katılımla kitap okumayı alışkanlık haline dönüştürmek için katkıda bulunacaklardır. Anne-babalarının, öğretmenlerinin kitap okuduğunu gören öğrenciler için kitap okumak özendirici ve teşvik edilen bir alışkanlık olacaktır. Okuma sevgisi toplumun her kesimine yayıldıkça toplumumuz daha sağlıklı, daha kültürlü, daha hoşgörülü kişilerden oluşacaktır. Böylece toplumun yaşam ve eğitim kalitesi de büyük oranda artacaktır.

2. Projenin Amaçları

       Bu projenin amacı; öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, yöneticilerimizle, tüm velilerimizle beraber okuyarak eğitimde kalitenin artırılmasına yardımcı olmaktır. Bu amaçla;

a) Öğrencilerin kitap okumama nedenlerini ortaya çıkararak okuma ile ilgili problemlere çözüm odaklı yaklaşım sağlamak,
b) Okuyan, okuduğunu anlayan ve yorumlayan, okumayı bir yaşam kültürü haline getiren gelecek kuşakların yetişmesine katkı sağlamak,
c) Okul ve çevresinde, öğrencileri okumaya teşvik edici çalışmalar yapmak,
d) Proje kapsamında okuma alışkanlığının öğrenciler tarafından içselleştirilmesini sağlamak,
e) Öğrencilerimizin kelime haznelerinin zenginleşmesine katkı sağlamak,
f) “Kitapseverler Kulübü”nü okullara kazandırmak,
g) Öğretmenlerimizin okuma alışkanlıkları ile çevrelerine iyi bir model olmalarını sağlamak,
h) Velilerimiz ile işbirliği içerisinde, öğrencilerimizdeki okuma alışkanlığının kalıcı hâle gelmesini sağlarken, ailelerimizin de kitap okumaya teşvik edilmesiyle okuyan bir toplum oluşturmaya yardımcı olmak,
i) Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak,
j) Öğrencilerimizin Türkçeyi etkin kullanmalarını sağlamak, 
k) Okul ve kurumlarda, farklı alanlardaki başarıların farkındalığını artırmak,
l) Olumlu örnekleri ödüllendirmek ve bu ödüllendirmelerle diğer okul ve kurumları okumaya özendirmek,
m) Öğrenci-yazar buluşması sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
n) İlimiz bünyesinde kütüphane sayısını artırmak,
o) Okullar ile kurumlar arası işbirliği sağlamak.

       Tüm kurumlardan aynı performans düzeyi beklemek yerine, her bir kurumu kendi öz yapılarıyla değerlendirmek, projenin başarıya ulaşmasında yapılacak değerlendirme için temel yaklaşım tarzı olacaktır.

3. Projenin Kapsamı

       Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin yaşam alanlarında okuma ile ilgili düzenlenecek tüm faaliyetlerin planlanması.

4. Hedef Kitle

1. İlimiz genelindeki bütün okullar.
2. Web tabanlı olarak ilimiz ortaokul öğrencileri. (5, 6 ve 7. sınıflar)
3. Konya il genelindeki bütün okul yöneticileri, öğretmenleri ve velileri.

5. Projenin İşleyişi

1. İl Millî Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY başkanlığında, dış paydaş (Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler) toplantılarının yapılması.
2. İl Millî Eğitim Müdürlüğünde “EKİP42 İl Yürütme Kurulu”nun oluşturulması.
(Bu kurul; İl Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, Araştırma-Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibinden [ASKE] oluşur.)
3. İlçelerde kaymakamlık onayıyla “EKİP42 İlçe Yürütme Kurulu”nun oluşturulması. (Bu kurul; ilçelerde temel eğitimden sorumlu bir şube müdürü, bir koordinatör okul müdürü ve bir koordinatör öğretmenden oluşur.)
4. Okullarda “EKİP42 Okul Yürütme Kurulu”nun oluşturulması. (Bu kurul; okul müdürü başkanlığında, bir müdür yardımcısı, varsa bir okul rehber öğretmeni, okul-aile birliği başkanı, liselerde bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, ortaokullarda bir Türkçe öğretmeni ve ilkokullarda bir sınıf öğretmeninden oluşur.
5. Sisteme kaydı yapılacak olan (5, 6 ve 7. sınıflar) öğrencilere, www.ekip42.com internet sitesinde yayınlanacak “Öğrencilerin Okuma Durumlarını Tespit Anketi”nin uygulanması ve anket sonuçlarının proje hedef kitlesindeki yönetici ve öğretmenlerle yapılacak toplantılarda paylaşılması.
6. Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi’nin (EKİP42) açılış töreninin yapılması.
7. EKİP42 İl Yürütme Kurulunun başkanlığında, proje hedef kitlesindeki EKİP42 İlçe Yürütme Kurullarının katılacağı bir bilgilendirme ve istişare toplantısının yapılması.
8. Açılış töreni sonrası ilk ev ziyaretinin yapılması.
9. Okullarda “Kitapseverler Kulübü” kurulması, kulüpte yer alacak gönüllü danışman öğretmenlerin ve öğrencilerin belirlenmesi. (Okullarda gönüllü öğretmenler, fonetik sanatlar alanının edebiyat dalında bu konuyla ilgili egzersiz yapabilir. Söz konusu egzersiz ile ilgili örnek planı ve kitapseverler kulübü çerçeve planını öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz www.ekip42.com sitesinde bulabilirler.)
10. Ortaokullarda, Türkçe öğretmenlerinin 5, 6 ve 7. sınflarda dersine girdiği öğrencilere www.ekip42.com internet sitesindeki modülü kullanarak kitap ataması ve takibini yapması; öğrenciler tarafından kitap okunduktan sonra da öğretmenlerin aynı modüldeki kitap görevlerini onaylamaları.
11. Okul yöneticileri tarafından okullarda yapılacak törenlerde, öğretmenler kurulunda ve veli toplantılarında projeyi tanıtma çalışmalarının yapılması. 
12. “Her gün ailemle kitap okuyorum.” isimli kitap okuma saati uygulaması kapsamında okul müdürlükleri tarafından her hafta Pazartesi günü 19.45’te velilere düzenli olarak hatırlatma SMS’i gönderilmesi. (SMS metnini idarecilerimiz www.ekip42.com sitesinde bulabilirler.)
13. Kitap okuma saatinde vali, büyükşehir belediye başkanı, vali yardımcıları, il millî eğitim müdürü, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri, yazarlar, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılacağı ev ziyaretlerinin yapılması.
14. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ASKE birimi tarafından okumanın önemi ile ilgili söyleşi, konferans türünde bir etkinlik düzenlenmesi ve etkinliğe öğretmen, öğrenci ve velilerin davet edilmesi.
15. Öğretmenlerin öğrencilerine verecekleri “ders etkinliklerine katılım” veya “performans görevi” notlarında, öğrencilerin kitap okumada gösterdikleri performansları da dikkate alması.
16. “Her Okula Bir Yazar” etkinliği için proje kapsamındaki okulların en az bir yazar ile kitap söyleşisi, imza günü gibi bir etkinlik düzenlemesi.
17. Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği yapılarak gönüllü okullarda öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik “Hızlı Okuma Teknikleri” kurslarının açılması.
18. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Sevdiğin Kitabı Anlat” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi. İlçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonların değerlendirilmesinden sonra dereceye giren eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyonla dereceye giren eserlerin seçilmesi; seçilen eserlerin il halk kütüphanesi, alışveriş merkezleri gibi topluma açık yerlerde sergilenmesi ve www.ekip42.com internet sitesinde yayımlanması.
19. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Kardeş Kütüphane Etkinliği”nin afişlerle duyurulması.
20. Okullar tarafından, “Okumanın Önemi” adlı slogan yarışmasının yapılması; dereceye giren sloganların öğrenci bilgileri ile birlikte ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi. İlçelerde oluşturulacak komisyonlar tarafından birincilerin seçilerek İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi; İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyonla dereceye giren sloganın seçilmesi ve seçilen sloganın Konyaspor’un bir maçında sahada sergilenmesi.
21. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Okumak” konulu fotoğraf yarışmasının sosyal medyada (instagram) yapılması ve yarışmanın afişlerle duyurulması.
22. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından proje etkinliklerinin www.ekip42.com internet sitesinde ve “facebook”, “instagram” gibi sosyal medya sayfalarında yayımlanması.
23. Sene sonunda her ilçeden en çok kitap okuyan öğrencinin bulunduğu bir okula bir Teşekkür Belgesi ile birlikte “O, ‘Oku!’ buyurdu, okuyorum.” sloganının yer aldığı bir bayrağın İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara hediye edilmesi.
24. Okulların proje ile ilgili çalışmalarını internet sitelerinde, dergilerinde ve panolarında yayımlaması.
25. Yapılan etkinliklerin okullar tarafından raporlanması, bu raporların ilçelere gönderilip ilçeler tarafından değerlendirilmek üzere okul kademeleri düzeyinde üç ayrı (ilkokul-ortaokul-lise) rapor olarak ASKE birimine gönderilmesi.
26. Bu projenin eğitimde iyi örnekler kapsamında değerlendirilerek İl Millî Eğitim Müdürlüğü dergisinde ve AR-GE bülteninde yayımlanması.
27. Kulüp öğrencilerinin ve ortaokullarda elmas okuma grubu belgelerini almaya hak kazanan öğrencilerin Konya il genelindeki sosyal, kültürel, sanatsal ve ticari kuruluşlardan indirimler kazanmaları.

Free Image Hosting at imageshack.com
Free Image Hosting at imageshack.com
Free Image Hosting at imageshack.com
Free Image Hosting at imageshack.com
Free Image Hosting at imageshack.com
Free Image Hosting at imageshack.com
Free Image Hosting at imageshack.com

Ölmez Mahallesi Hastane Sokak No31 Kat2 42450 Altınekin Konya - 0553 499 32 39 / 0332 631 2257

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.